სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი"

poster play

კომპოზიტორ ვაჟა აზარაშვილის სტუმრობა კოლეჯში

poster play

ექსკურსია ჰიპერმარკეტში „ბრიკორამა“

poster play

მეხილეობა (კურკოვანი კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები)

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია პირისათვის „მეხილეობა (კურკოვანი კულტურები/ თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები)“ პროფესიის შესაბამისი თეორიული ცოდნის მიცემა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება. სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი პროგრამას ახორციელებს დუალურად სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ბაზაზე. კურსდამთავრებული პირს მიენიჭება მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია მეხილეობაში (კურკოვანი კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები) ...

poster play

მევენახეობა-მეღვინეობა

საგანმანათლებლო პროფესიის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური მევენახე-მეღვინე, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს ხარისხის, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი პროგრამას ახორციელებს დუალურად, კერძო საწარმოსა და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ბაზაზე. კურსდამთავრებული პირს მიენიჭება მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია მევენახეობა-მეღვინეობაში. მევენახეობა-მეღვინეობის კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია ...