სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი"

მოკლევადიანი სწავლების კურსების განხორციელება მსჯავდებულებისათვის

სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი ახორციელებს მსჯავრდებულთა (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებული, თავისუფლებაშეზღუდული, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული და პირობით მსჯავრდებული) პროფესიული განათლების მიღების ხელშეწყობის ქვეპროგრამას 3 მოკლევადიანი კურსით: ინგლისური ენა, ქართული ენა და მართვის მოწმობის თეორიული კურსი. განხორციელებასთან დაკავშირებით 2017 წლის 31 მაისს კოლეჯს ესტუმრნენ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს წარმომადგენლები.