სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი"

ზოგადი განათლების მოდულების პილოტირება

გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით კოლეჯში დაგეგმილია ზოგადი განათლების მოდულების პილოტირება. აღნიშნულ მოდულებს გაივლიან საბაზო განათლების მქონე პროფესიული სტუდენტები, მოდულები მიცემთ საშუალებას გამოიმუშაონ ის უნარები, რაც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურზე შეეძლოთ რომ გამოემუშავებინათ.