სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი"

სამუშოაზე დაფუძნებული სწავლების პილოტირება

კოლეჯში მიმდინარეობს სამუშოაზე დაფუძნებული სწავლების ახალი მოდელის პილოტირება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, რაც გულისხმობს პროგრამის განხორციელებას საწარმოსთან პარტნიორობით. პროფესიული სტუდენტები თეორიულ სწავლებას გაივლიან კოლეჯის ბაზაზე , ხოლო პრაქტიკულ სწავლებას რეალურ სამუშაო გარემოში, შესაბამისი პროფილის პარტნიორ საწარმოში.